Tài liệu
STT Tên Download
1 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường
2 Phụ lục kèm theo Nghị định số 08-2022 ND-CP
3 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường